สิ่งช่วยศึกษา
โคริแอนทอน


โคริแอนทอน

ในพระคัมภีร์มอรมอน, บุตรคนหนึ่งของแอลมา, บุตรของแอลมา.