สิ่งช่วยศึกษา
ศาสนจักร, ชื่อ


ศาสนจักร, ชื่อ

ในพระคัมภีร์มอรมอน, เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จเยือนชาวนีไฟที่ชอบธรรมไม่นานหลังการฟื้นคืนพระชนม์, พระองค์ตรัสว่าศาสนจักรของพระองค์พึงมีพระนามของพระองค์ (๓ นี. ๒๗:๓–๘). ในสมัยปัจจุบันพระเจ้าทรงเปิดเผยชื่อของศาสนจักรว่าเป็น “ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย” (คพ. ๑๑๕:๔).