สิ่งช่วยศึกษา
สงบ (ความ), สงบสุข (ความ), สันติ, สันติสุข


สงบ (ความ), สงบสุข (ความ), สันติ, สันติสุข

ในพระคัมภีร์, สันติสุขหมายความได้ทั้งอิสรภาพจากความขัดแย้งและความวุ่นวายหรือความสงบในใจและการปลอบโยนจากพระวิญญาณที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่วิสุทธิชนที่ซื่อสัตย์ของพระองค์.

อิสรภาพจากความขัดแย้งและความวุ่นวาย

สันติสุขจากพระผู้เป็นเจ้าถึงผู้เชื่อฟัง