สิ่งช่วยศึกษา
พระวิหารเคิร์ทแลนด์


พระวิหารเคิร์ทแลนด์

พระวิหารหลังแรกที่ศาสนจักรสร้างในสมัยปัจจุบัน. วิสุทธิชนสร้างพระวิหารนี้ในเคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ (สหรัฐอเมริกา), ตามพระบัญชาของพระเจ้า (คพ. ๙๔:๓–๙). จุดประสงค์หนึ่งคือเพื่อให้มีสถานที่ซึ่งสมาชิกที่มีค่าควรของศาสนจักรจะได้รับพลังอำนาจ, สิทธิอำนาจ, และความสว่างทางวิญญาณ (คพ. ๑๐๙; ๑๑๐). พระวิหารได้รับการอุทิศเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๓๖; คำสวดอ้อนวอนอุทิศประทานแก่ท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ โดยการเปิดเผย (คพ. ๑๐๙). พระเจ้าประทานการเปิดเผยสำคัญ ๆ หลายครั้งและทรงฟื้นฟูกุญแจทั้งหลายของฐานะปุโรหิตที่ต้องมีในพระวิหารแห่งนี้ (คพ. ๑๑๐; ๑๓๗). พระวิหารแห่งนี้ไม่ได้ใช้สำหรับศาสนพิธีพระวิหารอย่างเต็มที่ดังประทานไว้แก่พระวิหารทั้งหลายในปัจจุบัน.

พิมพ์