สิ่งช่วยศึกษา
รัศมีภาพซีเลสเชียล


รัศมีภาพซีเลสเชียล

ระดับสูงสุดในสามระดับของรัศมีภาพซึ่งคนคนหนึ่งสามารถได้รับหลังจากชีวิตนี้. คนชอบธรรมจะพำนักที่นี่ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์.