สิ่งช่วยศึกษา
พลัง, เดชานุภาพ, พลังอำนาจ


พลัง, เดชานุภาพ, พลังอำนาจ

ความสามารถในการทำบางสิ่งบางอย่าง. การมีอำนาจเหนือบางคนหรือบางสิ่งคือการสามารถควบคุมหรือบัญชาบุคคลนั้นหรือสิ่งนั้นได้. ในพระคัมภีร์, อำนาจมักสัมพันธ์กับเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าหรืออำนาจของสวรรค์. บ่อยครั้งอำนาจมักเกี่ยวพันแนบแน่นกับสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิต, ซึ่งคือการอนุญาตหรือสิทธิที่จะกระทำแทนพระผู้เป็นเจ้า.