สิ่งช่วยศึกษา
นิมิตแรก


นิมิตแรก

การปรากฏของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ต่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ในป่า.

ในฤดูใบไม้ผลิของปี ค.ศ. ๑๘๒๐, โจเซฟ สมิธ จูเนียร์, อายุย่างสิบห้าปี. ท่านอาศัยอยู่กับครอบครัวในเมืองพอลไมรา, รัฐนิวยอร์ก. ห่างออกไปไม่ไกลนักทางตะวันตกของบ้านครอบครัวนี้เป็นป่าซึ่งมีต้นไม้ใหญ่. โจเซฟไปยังบริเวณนั้นเพื่อสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะรู้ว่าศาสนจักรใดเป็นศาสนจักรที่ถูกต้อง. ท่านได้รับการดลใจขณะอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลว่าท่านต้องแสวงหาคำตอบนั้นจากพระผู้เป็นเจ้า (ยากอบ ๑:๕–๖). ในการตอบคำสวดอ้อนวอนของท่าน, พระบิดาและพระบุตรทรงปรากฏต่อท่านและทรงบอกท่านไม่ให้นับถือศาสนจักรใดที่มีอยู่ขณะนั้นบนแผ่นดินโลก, เพราะศาสนจักรเหล่านั้นผิดทั้งหมด (จส—ป ๑:๑๕–๒๐). ประสบการณ์อันศักดิ์สิทธิ์นี้ทำให้เกิดเหตุการณ์หลายอย่างตามมาซึ่งจะทำให้เกิดการฟื้นฟูพระกิตติคุณและศาสนจักรที่แท้จริงของพระคริสต์.