สิ่งช่วยศึกษา
ลูกา


ลูกา

ผู้เขียนกิตติคุณของท่านลูกาและหนังสือกิจการในภาคพันธสัญญาใหม่และเพื่อนผู้สอนศาสนาของเปาโล. ท่านเกิดจากบิดามารดาชาวกรีกและเป็นแพทย์ (คส. ๔:๑๔). ลูกาเป็นคนมีการศึกษาดี. ท่านถือว่าตนเองเป็นเพื่อนอัครสาวกเปาโลเมื่อท่านไปสมทบกับเปาโลที่โตรอัส (กิจการ ๑๖:๑๐–๑๑). ลูกาอยู่กับเปาโลที่ฟีลิปปีด้วยเมื่อเปาโลเดินทางไปเยรูซาเล็มเป็นครั้งสุดท้าย (กิจการ ๒๐:๖), และทั้งสองอยู่ด้วยกันจนกระทั่งถึงโรม. ลูกาอยู่กับเปาโลเช่นกันระหว่างที่เปาโลถูกจับกุมคุมขังในโรมเป็นครั้งที่สอง (๒ ทธ. ๔:๑๑). ตามที่เชื่อสืบกันมาลูกาสิ้นชีวิตเป็นมรณสักขี.

กิตติคุณของท่านลูกา

เรื่องราวซึ่งลูกาเขียนถึงพระเยซูคริสต์และการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์ขณะทรงเป็นมรรตัย. หนังสือกิจการของอัครทูตเป็นความต่อเนื่องจากกิตติคุณของท่านลูกา. ลูกาฝากเรื่องราวที่เขียนไว้อย่างดีเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของพระเยซู, โดยนำเสนอพระเยซูในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของทั้งชาวยิวและคนต่างชาติ. ท่านเขียนไว้มากเกี่ยวกับคำสอนและพระราชกรณียกิจของพระเยซู. ในลูกาเรารับรู้เรื่องราวที่มีในนี้เท่านั้นเกี่ยวกับการที่กาเบรียลมาเยือนเศคาริยาห์และมารีย์ (ลูกา ๑); คนเลี้ยงแกะมาเยือนพระกุมารเยซู (ลูกา ๒:๘–๑๘); พระเยซูที่พระวิหารเมื่อมีพระชนมายุสิบสองปี (ลูกา ๒:๔๑–๕๒); ทรงมอบหมายและทรงส่งสาวกเจ็ดสิบออกไป (ลูกา ๑๐:๑–๒๔); พระเสโทของพระเยซูไหลเป็นโลหิต (ลูกา ๒๒:๔๔); การสนทนาระหว่างพระเยซูกับผู้ร้ายบนกางเขน (ลูกา ๒๓:๓๙–๔๓); และพระเยซูเสวยปลากับน้ำผึ้งหลังการฟื้นคืนพระชนม์ (ลูกา ๒๔:๔๒–๔๓).

สำหรับสาระสำคัญของแต่ละบท, ดู “พระกิตติคุณสี่เล่ม.”