สิ่งช่วยศึกษา
ลำดับการสืบเชื้อสาย


ลำดับการสืบเชื้อสาย

บันทึกซึ่งสืบค้นเชื้อสายในครอบครัว. ที่ใดซึ่งตำแหน่งฐานะปุโรหิตหรือพรบางอย่างให้ไว้เฉพาะครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเป็นพิเศษ, ลำดับการสืบเชื้อสายในพระคัมภีร์จึงสำคัญมาก (ปฐก. ๕; ๑๐; ๒๕; ๔๖; ๑ พศด. ๑–๙; เอสรา ๒:๖๑–๖๒; นหม. ๗:๖๓–๖๔; มธ. ๑:๑–๑๗; ลูกา ๓:๒๓–๓๘; ๑ นี. ๓:๑–๔; ๕:๑๔–๑๙; เจรอม ๑:๑–๒). ในศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูปัจจุบันนี้, สมาชิกของศาสนจักรยังคงสืบค้นเชื้อสายของครอบครัวพวกเขาต่อไป, ส่วนหนึ่งเพื่อค้นหาบรรพชนที่สิ้นชีวิตแล้วให้ถูกต้องเพื่อพวกเขาจะได้ทำศาสนพิธีแห่งความรอดแทนบรรพชน. ศาสนพิธีเหล่านี้จะมีผลต่อคนที่สิ้นชีวิตแล้วและยอมรับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในโลกวิญญาณ (คพ. ๑๒๗, ๑๒๘).