สิ่งช่วยศึกษา
ฝักใฝ่ทางโลก (ความ)


ฝักใฝ่ทางโลก (ความ)

ความปรารถนาและความพยายามที่ไม่ชอบธรรมเพื่อให้ได้ความมั่งคั่งทางโลกและทรัพย์สินทางวัตถุขณะละทิ้งเรื่องทางวิญญาณ.