สิ่งช่วยศึกษา
คายาฟาส


คายาฟาส

ในภาคพันธสัญญาใหม่, มหาปุโรหิตและบุตรเขยของอันนาส. คายาฟาสมีบทบาทแข็งขันในการต่อต้านพระเยซูและบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ (มธ. ๒๖:๓–๔; ยอห์น ๑๑:๔๗–๕๑; ๑๘:๑๓–๑๔).