สิ่งช่วยศึกษา
ยาเฟท


ยาเฟท

บุตรคนโตของโนอาห์, ศาสดาพยากรณ์ในภาคพันธสัญญาเดิม (โมเสส ๘:๑๒).