สิ่งช่วยศึกษา
แผ่นดินโลก


แผ่นดินโลก

ดาวพระเคราะห์ที่เราอาศัยอยู่, พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างผ่านพระเยซูคริสต์เพื่อมนุษย์จะได้ใช้ระหว่างการทดสอบของเขาในสภาพมรรตัย. ดาวพระเคราะห์ดวงนี้ลิขิตไว้ในขั้นสุดท้ายให้ได้รับรัศมีภาพและความสูงส่ง (คพ. ๗๗:๑–๒; ๑๓๐:๘–๙). แผ่นดินโลกจะเป็นมรดกนิรันดร์ของคนที่ดำเนินชีวิตอย่างมีค่าควรแก่รัศมีภาพซีเลสเชียล (คพ. ๘๘:๑๔–๒๖). พวกเขาจะมีความสุขในที่ประทับของพระบิดาและพระบุตร (คพ. ๗๖:๖๒).

สร้างไว้สำหรับมนุษย์

การดำรงอยู่จริง

การแบ่งแยกแผ่นดินโลก

การชำระล้างแผ่นดินโลก

สภาพสุดท้ายของแผ่นดินโลก