สิ่งช่วยศึกษา
เพเลก
ก่อนหน้า ถัดไป

เพเลก

ในภาคพันธสัญญาเดิม, บุตรของเอเบอร์และโหลนของเชม. ในสมัยของเขามีการแบ่งแผ่นดินกัน (ปฐก. ๑๐:๒๒–๒๕).