สิ่งช่วยศึกษา
เพเลก


เพเลก

ในภาคพันธสัญญาเดิม, บุตรของเอเบอร์และโหลนของเชม. ในสมัยของเขามีการแบ่งแผ่นดินกัน (ปฐก. ๑๐:๒๒–๒๕).