สิ่งช่วยศึกษา
เกราะอก, แผ่นทับทรวง


เกราะอก, แผ่นทับทรวง

พระคัมภีร์กล่าวถึงเกราะอกหรือแผ่นทับทรวงสองประเภท : (๑) ด้านหน้าของเสื้อหรือชุดเกราะป้องกันของทหาร. ในเชิงสัญลักษณ์, วิสุทธิชนควรใส่เกราะอกแห่งความชอบธรรมเพื่อปกป้องตนเองจากความชั่วร้าย (อสย. ๕๙:๑๗; อฟ. ๖:๑๔). (๒) อาภรณ์ชิ้นหนึ่งซึ่งมหาปุโรหิตสวมใส่ในกฎของโมเสส (อพย. ๒๘:๑๓–๓๐; ๓๙:๘–๒๑). อาภรณ์นี้ทำจากผ้าป่านประดับอัญมณีสิบสองเม็ด. บางครั้งกล่าวถึงในความเกี่ยวพันกับอูริมและทูมมิม (คพ. ๑๗:๑; จส—ป ๑:๓๕, ๔๒, ๕๒).