สิ่งช่วยศึกษา
ขอ (ทูล)


ขอ (ทูล)

การทูลถาม, ถาม, หรือวิงวอนพระผู้เป็นเจ้าเพื่อขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษ.