สิ่งช่วยศึกษา
ความผิด


ความผิด

สภาพของการทำผิด, หรือความรู้สึกเสียใจและโทมนัสซึ่งพึงเกิดขึ้นควบคู่กับบาป.