สิ่งช่วยศึกษา
มรรตัย (ความเป็น)


มรรตัย (ความเป็น)

เวลานับแต่การเกิดจนถึงความตายทางร่างกาย. บางครั้งเรียกว่าสถานะที่สอง.