สิ่งช่วยศึกษา
มรรตัย (ความเป็น)
ก่อนหน้า ถัดไป

มรรตัย (ความเป็น)

เวลานับแต่การเกิดจนถึงความตายทางร่างกาย. บางครั้งเรียกว่าสถานะที่สอง.