สิ่งช่วยศึกษา
ล่อลวง (การ)
ก่อนหน้า ถัดไป

ล่อลวง (การ)

การทดสอบความสามารถของบุคคลในการเลือกความดีแทนความชั่ว; การชักจูงให้ทำบาปและติดตามซาตานแทนที่จะติดตามพระผู้เป็นเจ้า.