สิ่งช่วยศึกษา
คำปฏิญาณ


คำปฏิญาณ

ตามที่ใช้ในพระคัมภีร์, โดยปรกติจะหมายถึงพันธสัญญาหรือคำสัญญาศักดิ์สิทธิ์. อย่างไรก็ดี, คนชั่ว, รวมทั้งซาตานและเหล่าเทพของเขา, ปฏิญาณด้วยว่าจะทำให้บรรลุจุดประสงค์ที่ชั่วร้ายของตน. ในสมัยพันธสัญญาเดิม, คำปฏิญาณเป็นที่ยอมรับ; อย่างไรก็ดี, พระเยซูคริสต์ทรงสอนว่าผู้คนไม่ควรสาบานในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าหรืองานสร้างของพระองค์ (มธ. ๕:๓๓–๓๗).