สิ่งช่วยศึกษา
คำปฏิญาณและพันธสัญญาของฐานะปุโรหิต


คำปฏิญาณและพันธสัญญาของฐานะปุโรหิต

คำปฏิญาณคือการยืนยันด้วยคำมั่นว่าจะแน่วแน่และซื่อสัตย์ต่อคำสัญญาของตน. พันธสัญญาคือคำสัญญาที่จริงจังระหว่างสองฝ่าย. ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนรับโดยพันธสัญญาแต่อย่างเดียว. ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดครับฐานะปุโรหิตโดยคำปฏิญาณที่ไม่ต้องกล่าวเป็นวาจาและโดยพันธสัญญาด้วย. เมื่อผู้ดำรงฐานะปุโรหิตซื่อสัตย์และขยายการเรียกของพวกเขาตามที่พระผู้เป็นเจ้าทรงแนะนำ, พระองค์ย่อมประทานพรพวกเขา. คนที่ซื่อสัตย์จนกว่าชีวิตจะหาไม่และทำทั้งหมดที่พระองค์ทรงขอจากพวกเขาจะได้รับทั้งหมดที่พระบิดาทรงมี (คพ. ๘๔:๓๓–๓๙).