สิ่งช่วยศึกษา
เอลี


เอลี

ดำรงตำแหน่งมหาปุโรหิตและผู้พิพากษาในภาคพันธสัญญาเดิมเมื่อพระเจ้าทรงเรียกซามูเอลเป็นศาสดาพยากรณ์ (๑ ซมอ. ๓). พระเจ้าทรงตำหนิที่เขาผ่อนปรนความชั่วร้ายของบุตรชาย (๑ ซมอ. ๒:๒๒–๓๖; ๓:๑๓).