สิ่งช่วยศึกษา
ตะลันต์, ความสามารถ, พรสวรรค์
ก่อนหน้า ถัดไป

ตะลันต์, ความสามารถ, พรสวรรค์

มาตรวัดน้ำหนักหรือจำนวนเงินในสมัยโบราณซึ่งมีค่ามาก. ถือเป็นสัญลักษณ์ของบางสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งด้วย, เช่นพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ (มธ. ๒๕:๑๔–๒๙; อีเธอร์ ๑๒:๓๕; คพ. ๖๐:๒, ๑๓).