สิ่งช่วยศึกษา
รับผิดชอบได้ (ที่), รู้จักผิดชอบ


รับผิดชอบได้ (ที่), รู้จักผิดชอบ

พระเจ้าตรัสไว้ว่าผู้คนทั้งปวงมีความรับผิดชอบต่อเจตนารมณ์, เจตคติ, ความปรารถนา, และการกระทำของตนเอง.

วัยที่รับผิดชอบได้คือวัยที่ทรงพิจารณาว่าเด็ก ๆ มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง สามารถทำบาปและสามารถกลับใจได้.