สิ่งช่วยศึกษา
ผู้สอน, ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน


ผู้สอน, ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน

ตำแหน่งหนึ่งในฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน.