สิ่งช่วยศึกษา
เชื่อฟัง (การ), เชื่อฟัง (คนที่)
ก่อนหน้า ถัดไป

เชื่อฟัง (การ), เชื่อฟัง (คนที่)

ในความหมายทางวิญญาณ, การเชื่อฟังคือการทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า.