สิ่งช่วยศึกษา
ผู้ที่ทรงเลือกไว้


ผู้ที่ทรงเลือกไว้

ผู้ที่ทรงเลือกไว้คือผู้ที่รักพระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดใจและดำเนินชีวิตอันเป็นที่พอพระทัยของพระองค์. ผู้ที่ดำเนินชีวิตในลักษณะที่เป็นสานุศิษย์เช่นนี้สักวันหนึ่งจะได้รับเลือกจากพระเจ้าเพื่อมาอยู่ในบรรดาลูก ๆ ที่ได้รับเลือกของพระองค์.