สิ่งช่วยศึกษา
เอวา


เอวา

ผู้หญิงคนแรกที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ (ปฐก. ๒:๒๑–๒๕; ๓:๒๐). นางเป็นภรรยาของอาดัม. ในภาษาฮีบรูชื่อนี้หมายถึง “ชีวิต” และมีนัยว่าเอวาเป็นมารดาคนแรกบนแผ่นดินโลก (โมเสส ๔:๒๖). นางและอาดัม, ผู้ชายคนแรก, จะมีรัศมีภาพนิรันดร์ด้วยกันเพราะบทบาทของคนทั้งสองในการทำให้ความก้าวหน้านิรันดร์ของมนุษยชาติทั้งปวงอยู่ในวิสัยที่ทำได้.