สิ่งช่วยศึกษา
เกิดใหม่, เกิดจากพระผู้เป็นเจ้า


เกิดใหม่, เกิดจากพระผู้เป็นเจ้า

เพื่อให้พระวิญญาณของพระเจ้าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันลึกล้ำในใจของคนคนหนึ่งเพื่อให้เขาไม่มีความปรารถนาจะทำความชั่วอีกต่อไป, แต่ปรารถนาจะแสวงหาสิ่งที่เป็นของพระผู้เป็นเจ้า.