สิ่งช่วยศึกษา
ยิว (ชาว)


ยิว (ชาว)

ชาวยิวอาจเป็นได้ทั้ง (๑) ลูกหลานของยูดาห์, หนึ่งในบุตรสิบสองคนของยาโคบ, (๒) ผู้คนจากอาณาจักรโบราณตอนใต้ของยูดาห์, หรือ (๓) ผู้คนซึ่งประพฤติตนตามหลักศาสนา, วิถีชีวิต, และประเพณีตามศาสนายูดาห์แต่อาจเป็นหรือไม่เป็นชาวยิวโดยกำเนิดก็ได้. สิ่งที่กลายเป็นประเพณีคือการใช้คำว่า ชาวยิว เพื่อหมายถึงลูกหลานทุกคนของยาโคบ, แต่นี่เป็นข้อผิดพลาด. คำนี้ควรจำกัดไว้ใช้จำเพาะคนจากอาณาจักรยูดาห์หรือ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน, คนของเผ่ายูดาห์และคนจากชนเผ่าอื่นที่เกี่ยวข้องกัน.