สิ่งช่วยศึกษา
พระผู้ปลอบโยน


พระผู้ปลอบโยน

พระคัมภีร์พูดถึงพระผู้ปลอบโยนสองพระองค์. พระองค์แรกคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ยอห์น ๑๔:๒๖–๒๗; โมโร. ๘:๒๖; คพ. ๒๑:๙; ๔๒:๑๗; ๙๐:๑๑). พระผู้ปลอบโยนองค์ที่สองคือพระเจ้าพระเยซูคริสต์ (ยอห์น ๑๔:๑๘, ๒๑, ๒๓). เมื่อใครบางคนได้รับพระผู้ปลอบโยนองค์ที่สอง, พระเยซูคริสต์จะทรงปรากฏต่อเขาเป็นครั้งคราว, จะทรงเปิดเผยพระบิดา, และจะทรงสอนเขาตรงหน้า (คพ. ๑๓๐:๓).