สิ่งช่วยศึกษา
ปาฏิหาริย์


ปาฏิหาริย์

เหตุการณ์มหัศจรรย์ซึ่งเกิดจากเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า. ปาฏิหาริย์เป็นปัจจัยสำคัญในงานของพระเยซูคริสต์. ปาฏิหาริย์รวมถึงการรักษาเยียวยา, การทำให้คนตายฟื้นคืนชีพ, และการฟื้นคืนชีวิต. ปาฏิหาริย์เป็นส่วนหนึ่งของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์. ศรัทธาเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ปาฏิหาริย์เป็นที่ประจักษ์ (มาระโก ๖:๕–๖; มอร. ๙:๑๐–๒๐; อีเธอร์ ๑๒:๑๒).