สิ่งช่วยศึกษา
เสรีภาพ
ก่อนหน้า ถัดไป

เสรีภาพ

ภาวะหรือสภาพที่สามารถจะกระทำและคิดได้อย่างอิสระ. การเชื่อฟังหลักธรรมพระกิตติคุณทำให้บุคคลเป็นอิสระจากพันธนาการของบาปทางวิญญาณ (ยอห์น ๘:๓๑–๓๖).