สิ่งช่วยศึกษา
เอลีอัส


เอลีอัส

มีการใช้คำว่า เอลีอัส เป็นชื่อหรือชื่อเรียกอย่างหลากหลายในพระคัมภีร์ :

ผู้เบิกทาง

เอลีอัสเป็นชื่อเรียกคนที่เป็นผู้เบิกทางด้วย. ตัวอย่างเช่น, ยอห์น ผู้ถวายบัพติศมาเป็นเอลีอัสคนหนึ่งเพราะพระองค์ทรงส่งเขามาเตรียมทางให้พระเยซู (มธ. ๑๗:๑๒–๑๓).

ผู้ฟื้นฟู

ชื่อเอลีอัสใช้กับคนอื่น ๆ ที่มีพันธกิจจำเพาะต้องทำให้สำเร็จด้วย, เช่น ยอห์น ผู้เปิดเผย (คพ. ๗๗:๑๔) และกาเบรียล (ลูกา ๑:๑๑–๒๐; คพ. ๒๗:๖–๗; ๑๑๐:๑๒).

ชายคนหนึ่งในสมัยการประทานของอับราฮัม

ศาสดาพยากรณ์ชื่อว่าเอซาอัสหรือเอลีอัสซึ่งปรากฏชัดเจนว่ามีชีวิตอยู่ในสมัยอับราฮัม (คพ. ๘๔:๑๑–๑๓; ๑๑๐:๑๒).