สิ่งช่วยศึกษา
ดาเนียล


ดาเนียล

บุคคลสำคัญของหนังสือดาเนียลในภาคพันธสัญญาเดิม; ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าและบุรุษผู้มีศรัทธาแรงกล้า.

เรื่องราวเกี่ยวกับบิดามารดาของเขาไม่เป็นที่ทราบ, แม้ว่าเขาดูเหมือนจะมีเชื้อพระวงศ์ (ดนล. ๑:๓). เขาถูกจับไปเป็นเชลยที่บาบิโลน, ที่นั่นเขาได้รับชื่อใหม่ว่าเบลเทชัสซาร์ (ดนล. ๑:๖–๗). ดาเนียลกับเชลยอีกสามคนไม่ยอมรับอาหารของกษัตริย์ด้วยเหตุผลทางศาสนา (ดนล. ๑:๘–๑๖).

ดาเนียลเป็นที่โปรดปรานของเนบูคัดเนสซาร์และดาริอัสด้วยพลังความสามารถของเขาในการแก้ฝัน (ดนล. ๒; ). เขาอ่านและแปลความหมายตัวอักษรที่เขียนด้วยลายมือบนผนังวังด้วย (ดนล. ๕). ศัตรูของเขาวางแผนให้ร้ายเขา, และเขาถูกโยนเข้าไปในถ้ำสิงโต, แต่พระเจ้าทรงปกปักรักษาชีวิตเขาไว้ (ดนล. ๖).

หนังสือดาเนียล

หนังสือมีสองส่วน : บทที่ ๑–๖ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดาเนียลกับเพื่อนสามคนของเขา; บทที่ ๗–๑๒ เป็นนิมิตของศาสดาพยากรณ์ซึ่งดาเนียลเห็น. หนังสือเล่มนี้สอนความสำคัญของการแน่วแน่ต่อพระผู้เป็นเจ้าและแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าประทานพรแก่คนซื่อสัตย์.

เนื้อหาสำคัญของหนังสือคือการแก้ฝันของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์. ในความฝันนั้น, อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้ายพรรณนาไว้ว่าเป็นหินก้อนหนึ่งซึ่งถูกสกัดจากภูเขา. หินก้อนนั้นจะกลิ้งออกไปจนเต็มทั้งแผ่นดินโลก (ดนล. ๒; ดู คพ. ๖๕:๒ ด้วย).