สิ่งช่วยศึกษา
กันดารวิถี


กันดารวิถี

หนังสือเล่มที่สี่ในภาคพันธสัญญาเดิม. โมเสสเขียนหนังสือกันดารวิถี. หนังสือกันดารวิถีบรรยายเรื่องราวการเดินทางของอิสราเอลจากภูเขาซีนายไปยังที่ราบแห่งโมอับตรงชายแดนคานาอัน. บทเรียนสำคัญบทเรียนหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้สอนไว้คือผู้คนของพระผู้เป็นเจ้าต้องดำเนินชีวิตด้วยศรัทธา, โดยวางใจในคำสัญญาของพระองค์, หากพวกเขาจะดำเนินต่อไปอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ. หนังสือดังกล่าวเล่าถึงการที่พระผู้เป็นเจ้าทรงลงโทษอิสราเอลที่ไม่เชื่อฟังและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายของชาวอิสราเอล. ชื่อหนังสือมาจากความโดดเด่นของสำมะโนประชากร (กดว. ๑–๒, ๒๖).

บทที่ ๑–๑๐ บรรยายถึงการเตรียมตัวของชาวอิสราเอลเพื่อออกจากซีนาย. บทที่ ๑๑–๑๔ อธิบายถึงการเดินทางโดยตรง, การส่งคนสอดแนมเข้าไปในคานาอัน, และการที่อิสราเอลไม่ยอมเข้าไปในแผ่นดินที่สัญญาไว้. บทที่ ๑๕–๑๙ กล่าวถึงกฎหมายและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ. บทที่ ๒๐–๓๖ เป็นเรื่องราวของผู้คนในปีสุดท้ายที่อยู่ในแดนทุรกันดาร.