สิ่งช่วยศึกษา
เบธานี


เบธานี

หมู่บ้านซึ่งพระเยซูคริสต์ทรงพำนักระหว่างสัปดาห์สุดท้ายของพระชนม์ชีพอันเป็นมรรตัยของพระองค์ (มธ. ๒๑:๑๗; มาระโก ๑๑:๑๑). หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่บนลาดเขาด้านตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขามะกอกเทศ, บ้านของลาซารัส, มารีย์, และมารธาอยู่ที่เบธานี (ยอห์น ๑๑:๑–๔๖; ๑๒:๑).