สิ่งช่วยศึกษา
เฟลพ์ส, วิลเลียม ดับเบิลยู.
ก่อนหน้า ถัดไป

เฟลพ์ส, วิลเลียม ดับเบิลยู.

สมาชิกและผู้นำรุ่นแรกของศาสนจักรหลังจากได้รับการฟื้นฟูในปี ค.ศ. ๑๘๓๐. พระเจ้าทรงเรียกวิลเลียม เฟลพ์สให้เป็นผู้พิมพ์ของศาสนจักร (คพ. ๕๗:๑๑; ๕๘:๔๐; ๗๐:๑).