สิ่งช่วยศึกษา
ตัณหาราคะ


ตัณหาราคะ

การมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในบางสิ่งบางอย่างโดยไม่เหมาะสม.