สิ่งช่วยศึกษา
ตัณหาราคะ
ก่อนหน้า ถัดไป

ตัณหาราคะ

การมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในบางสิ่งบางอย่างโดยไม่เหมาะสม.