สิ่งช่วยศึกษา
ปุโรหิต, ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค


ปุโรหิต, ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค

บุคคลที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้คนอื่น ๆ ต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า. บ่อยครั้งในพระคัมภีร์, ปุโรหิตจริง ๆ แล้วคือมหาปุโรหิตตามระเบียบของเมลคีเซเดค (แอลมา ๑๓:๒). คนที่ได้รับความสมบูรณ์แห่งรัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าหลังการฟื้นคืนชีวิตจะเป็นปุโรหิตและกษัตริย์ในโลกซีเลสเชียล.