สิ่งช่วยศึกษา
เสด็จขึ้น (การ)


เสด็จขึ้น (การ)

การจากไปอย่างเป็นทางการของพระผู้ช่วยให้รอดจากแผ่นดินโลก, สี่สิบวันหลังการฟื้นคืนพระชนม์. การเสด็จขึ้นเกิดจากจุดหนึ่งบนภูเขามะกอกเทศซึ่งมีบรรดาสานุศิษย์อยู่ที่นั่น (มาระโก ๑๖:๑๙; ลูกา ๒๔:๕๑). ในเวลานั้นเทพสององค์จากสวรรค์เป็นพยานว่าในอนาคตพระเจ้าจะเสด็จกลับมา “เหมือนอย่างที่เห็น” (กิจการ ๑:๙–๑๒).