สิ่งช่วยศึกษา
เบ็นจามิน, บิดาของโมไซยาห์


เบ็นจามิน, บิดาของโมไซยาห์

ศาสดาพยากรณ์และกษัตริย์ในพระคัมภีร์มอรมอน (โมไซยาห์ ๑–๖).