สิ่งช่วยศึกษา
เบ็นจามิน, บิดาของโมไซยาห์
ก่อนหน้า ถัดไป

เบ็นจามิน, บิดาของโมไซยาห์

ศาสดาพยากรณ์และกษัตริย์ในพระคัมภีร์มอรมอน (โมไซยาห์ ๑–๖).