สิ่งช่วยศึกษา
เอเสเคียล


เอเสเคียล

ศาสดาพยากรณ์ซึ่งเขียนหนังสือเอเสเคียลในภาคพันธสัญญาเดิม. เขาเป็นปุโรหิตของครอบครัวศาโดกและเป็นหนึ่งในเชลยชาวยิวที่เนบูคัดเนสซาร์จับไป. เขาตั้งถิ่นฐานอยู่กับชาวยิวที่ถูกเนรเทศในบาบิโลนและพยากรณ์ในช่วงระยะเวลายี่สิบสองปี, จาก ๕๙๒ ปีก่อนคริสตกาล. จนถึง ๕๗๐ ปีก่อนคริสตกาล.

หนังสือเอเสเคียล

หนังสือเอเสเคียลสามารถแยกเป็นสี่ส่วน. บทที่ ๑–๓ เล่าเกี่ยวกับนิมิตถึงพระผู้เป็นเจ้าและการเรียกของเอเสเคียลให้รับใช้; บทที่ ๔–๒๔ พูดถึงการพิพากษาเยรูซาเล็มและเหตุผลว่าทำไมจึงประทานการพิพากษาเหล่านี้; บทที่ ๒๕–๓๒ ประกาศการพิพากษาบรรดาประชาชาติ; และบทที่ ๓๓–๔๘ บันทึกนิมิตต่าง ๆ ของอิสราเอลยุคสุดท้าย.