สิ่งช่วยศึกษา
เบลชัสซาร์


เบลชัสซาร์

ในภาคพันธสัญญาเดิม, กษัตริย์คนสุดท้ายของบาบิโลน, ซึ่งปกครองก่อนไซรัสพิชิตบาบิโลนไว้ได้; บุตรและผู้สืบต่อจากเนบูคัดเนสซาร์ (ดนล. ๕:๑–๒).