สิ่งช่วยศึกษา
มา


มา

ในพระคัมภีร์, การเข้ามาใกล้คนบางคนโดยการตามหรือเชื่อฟัง, เช่นในวลี “จงมาหาพระคริสต์ และได้รับการทำให้ดีพร้อมในพระองค์” (โมโร. ๑๐:๓๒).