สิ่งช่วยศึกษา
ปัญญา


ปัญญา

ความสามารถหรือของประทานจากพระผู้เป็นเจ้าในการตัดสินอย่างถูกต้อง. บุคคลได้รับปัญญาผ่านประสบการณ์และการศึกษาและโดยทำตามคำแนะนำของพระผู้เป็นเจ้า. หากปราศจากความช่วยเหลือของพระผู้เป็นเจ้า, มนุษย์ย่อมไม่มีปัญญาที่แท้จริง (๒ นี. ๙:๒๘; ๒๗:๒๖).