สิ่งช่วยศึกษา
งานแปลของโจเซฟ สมิธ (ปจส.)


งานแปลของโจเซฟ สมิธ (ปจส.)

การตรวจแก้ต้นฉบับหรือการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับคิงก์เจมส์ในภาษาอังกฤษ, ซึ่งศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ เริ่มทำเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. ๑๘๓๐. ท่านได้รับบัญชาจากพระผู้เป็นเจ้าให้แปลและให้ถือว่างานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียกของท่านในฐานะศาสดาพยากรณ์.

แม้ว่าโจเซฟจะทำให้งานแปลส่วนใหญ่เสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๑๘๓๓, แต่ท่านยังคงแก้ไขปรับปรุงต่อไปจนสิ้นชีวิตเมื่อ ค.ศ. ๑๘๔๔ ขณะเตรียมต้นฉบับสำหรับตีพิมพ์. ถึงแม้ท่านจะตีพิมพ์บางส่วนของงานแปลในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่, แต่เป็นไปได้ว่าท่านคงจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหากท่านมีชีวิตอยู่และได้ตีพิมพ์งานทั้งหมด. ศาสนจักรที่จัดตั้งใหม่ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายตีพิมพ์ฉบับพิมพ์ครั้งที่หนึ่งของงานแปลที่ได้รับการดลใจของโจเซฟ สมิธ เมื่อ ค.ศ. ๑๘๖๗. ศาสนจักรดังกล่าวตีพิมพ์อีกหลายครั้งนับแต่นั้นเป็นต้นมา.

ศาสดาพยากรณ์เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างระหว่างการแปล. หลายภาคในหลักคำสอนและพันธสัญญาได้รับมาเนื่องจากงานแปลของท่าน (เช่น คพ. ๗๖, ๗๗, ๙๑, และ ๑๓๒). นอกจากนี้, พระเจ้ายังได้ประทานคำแนะนำจำเพาะแก่โจเซฟสำหรับการแปลครั้งนี้, ซึ่งบันทึกไว้ในหลักคำสอนและพันธสัญญา (คพ. ๓๗:๑; ๔๕:๖๐–๖๑; ๗๖:๑๕–๑๘; ๙๐:๑๓; ๙๑; ๙๔:๑๐; ๑๐๔:๕๘; ๑๒๔:๘๙). หนังสือของโมเสสและโจเซฟ สมิธ—มัทธิว, ปัจจุบันรวมอยู่ในไข่มุกอันล้ำค่า, นำมาโดยตรงจากงานแปลของโจเซฟ สมิธ.

งานแปลของโจเซฟ สมิธ ฟื้นฟูสิ่งที่แจ้งชัดและมีค่าบางส่วนซึ่งสูญหายไปจากพระคัมภีร์ไบเบิล (๑ นี. ๑๓). แม้ว่าจะไม่ใช่พระคัมภีร์ไบเบิลอย่างเป็นทางการของศาสนจักร, แต่งานแปลนี้ก็ให้ความเข้าใจลึกซึ้งน่าสนใจหลายประการและล้ำค่าต่อความเข้าใจพระคัมภีร์ไบเบิล. นอกจากนี้ยังเป็นพยานต่อการเรียกและการปฏิบัติศาสนกิจจากสวรรค์ของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ อีกด้วย.