พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 77


ภาค ๗๗

การเปิดเผยที่ประทานแก่โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่ไฮรัม, รัฐโอไฮโอ, เดือนมีนาคม ค.ศ. ๑๘๓๒ (History of the Church, 1:253–255). ท่านศาสดาพยากรณ์เขียนว่า, “โดยเกี่ยวเนื่องกับการแปลพระคัมภีร์, ข้าพเจ้าได้รับคำอธิบายดังต่อไปนี้เกี่ยวกับหนังสือวิวรณ์ของเซนต์ยอห์น” (History of the Church, 1:253).

๑–๔, สัตว์มีวิญญาณและจะพำนักอยู่ในความสุขสำราญนิรันดร์บนแผ่นดินโลกอันเป็นอมตะแห่งหนึ่ง; ๕–๗, แผ่นดินโลกนี้มีการดำรงอยู่ฝ่ายโลกเป็นเวลา ๗,๐๐๐ ปี; ๘–๑๐, เทพต่าง ๆ ฟื้นฟูพระกิตติคุณและปฏิบัติบนแผ่นดินโลก; ๑๑, การประทับตราคน ๑๔๔,๐๐๐ คน; ๑๒–๑๔, พระคริสต์จะเสด็จมาตอนเริ่มพันปีที่เจ็ด; ๑๕, ศาสดาพยากรณ์สองท่านจะได้รับการยกขึ้นต่อประชาชาติชาวยิว.

ถาม. ทะเลแก้วที่ยอห์นพูดถึงในบทที่ ๔, และข้อที่ ๖ ของหนังสือวิวรณ์คืออะไร ?ตอบ. มันคือแผ่นดินโลก, ในสภาพที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์, เป็นอมตะ, และเป็นนิรันดร์.

ถาม. เราควรเข้าใจอย่างไรเกี่ยวกับสัตว์สี่ตัว, ที่พูดถึงในข้อเดียวกัน ?ตอบ. เป็นข้อความเปรียบเทียบ, ที่ยอห์น, ผู้เปิดเผยนำมาใช้, ในการบรรยายถึงสวรรค์, เมืองบรมสุขเกษมของพระผู้เป็นเจ้า, ความสุขของมนุษย์, และของสัตว์, และของสิ่งเลื้อยคลาน, และของสัตว์ปีกในอากาศ; สิ่งซึ่งเป็นฝ่ายวิญญาณในรูปลักษณะเหมือนกับสิ่งซึ่งเป็นฝ่ายโลก; และสิ่งซึ่งเป็นฝ่ายโลกในรูปลักษณะเหมือนกับสิ่งซึ่งเป็นฝ่ายวิญญาณ; วิญญาณของมนุษย์ในรูปลักษณะเหมือนกับตัวเขา, ดังวิญญาณของสัตว์ด้วย, และสัตว์โลกอย่างอื่นทุกชนิดซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างไว้.

ถาม. สัตว์สี่ตัวจำกัดว่าเป็นสัตว์เฉพาะอย่าง, หรือมันแทนประเภทหรือจำพวกใด ?ตอบ. สัตว์เหล่านั้นจำกัดเฉพาะสี่อย่าง, ซึ่งแสดงให้ยอห์นเห็น, เพื่อแทนศรีสง่าแห่งประเภทของสัตภาวะในขอบข่ายหรือภพแห่งการสร้างของมันซึ่งลิขิตไว้แล้ว, ในความเพลิดเพลินกับความสุขสำราญนิรันดร์ของมัน.

ถาม. เราควรเข้าใจอย่างไรเกี่ยวกับดวงตาและปีก, ซึ่งสัตว์เหล่านั้นมี ?ตอบ. ดวงตาของมันแทนความสว่างและความรู้, นั่นคือ, มันเพียบพร้อมด้วยความรู้; และปีกของมันแทนพลัง, ที่จะเคลื่อนไหว, ที่จะกระทำ, ฯลฯ.

ถาม. เราควรเข้าใจอย่างไรเกี่ยวกับเอ็ลเดอร์ยี่สิบสี่คน, ที่ยอห์นพูดถึง ?ตอบ. เราควรเข้าใจว่าเอ็ลเดอร์เหล่านี้ผู้ที่ยอห์นเห็น, คือเอ็ลเดอร์ที่ซื่อสัตย์ในงานแห่งการปฏิบัติศาสนกิจและตายแล้ว; ผู้เป็นของหน่วยต่าง ๆ ของศาสนจักรเจ็ดหน่วย, และขณะนั้นอยู่ในเมืองบรมสุขเกษมของพระผู้เป็นเจ้า.

ถาม. เราควรเข้าใจอย่างไรเกี่ยวกับหนังสือที่ยอห์นเห็น, ซึ่งถูกผนึกไว้ด้านหลังด้วยตราเจ็ดดวง ?ตอบ. เราควรเข้าใจว่ามีพระประสงค์, ความลี้ลับ, และงานของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเปิดเผยไว้อยู่ในนั้น; เรื่องที่ซ่อนอยู่ของการบริหารของพระองค์เกี่ยวกับแผ่นดินโลกนี้ระหว่างเจ็ดพันปีที่โลกดำเนินไป, หรือการดำรงอยู่ฝ่ายโลกของมัน.

ถาม. เราควรเข้าใจอย่างไรเกี่ยวกับตราเจ็ดดวงซึ่งผนึกมันไว้ ?ตอบ. เราควรเข้าใจว่าตราดวงแรกมีเรื่องของพันปีแรก, และดวงที่สองของพันปีที่สองด้วย, และต่อ ๆ ไปจนถึงดวงที่เจ็ด.

ถาม. เราควรเข้าใจอย่างไรเกี่ยวกับเทพสี่องค์, ที่พูดถึงในบทที่ ๗ และข้อที่ ๑ ของหนังสือวิวรณ์ ?ตอบ. เราควรเข้าใจว่าท่านเป็นเทพสี่องค์ที่ส่งมาจากพระผู้เป็นเจ้า, ผู้ที่ได้รับอำนาจเหนือสี่ส่วนของแผ่นดินโลก, เพื่อช่วยชีวิตและเพื่อทำลาย; ท่านเหล่านี้คือผู้มีพระกิตติคุณอันเป็นนิจที่จะมอบให้ทุกประชาชาติ, ตระกูล, ภาษา, และผู้คน; โดยมีอำนาจจะปิดสวรรค์, จะผนึกสู่ชีวิต, หรือจะโยนลงสู่เขตแห่งความมืด.

ถาม. เราควรเข้าใจอย่างไรเกี่ยวกับเทพที่ขึ้นมาจากทิศตะวันออก, หนังสือวิวรณ์บทที่ ๗ และข้อที่ ๒ ?ตอบ. เราควรเข้าใจว่าเทพที่ขึ้นมาจากทิศตะวันออกคือผู้ได้รับตราของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ให้อยู่เหนือสิบสองเผ่าของอิสราเอล; ดังนั้น, ท่านป่าวร้องต่อเทพสี่องค์ที่มีพระกิตติคุณอันเป็นนิจ, โดยกล่าวว่า : อย่าทำให้แผ่นดินเสียหาย, ไม่ว่าทะเล, หรือต้นไม้, จนกว่าเราทั้งหลายจะประทับตราผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้าของเราไว้ที่หน้าผากพวกเขา, และ, หากท่านเต็มใจรับสิ่งนี้, นี่คือเอลีอัสซึ่งจะมารวบรวมบรรดาเผ่าของอิสราเอลและฟื้นฟูสิ่งทั้งปวง.

๑๐ ถาม. เวลาใดที่เรื่องซึ่งพูดถึงในบทนี้จะเกิดสัมฤทธิผล ?ตอบ. เรื่องเหล่านี้จะเกิดสัมฤทธิผลในพันปีที่หก, หรือการเปิดตราดวงที่หก.

๑๑ ถาม. เราควรเข้าใจอย่างไรเกี่ยวกับการประทับตราคนหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันคน, จากเผ่าของอิสราเอลทั้งหมด—หนึ่งหมื่นสองพันคนจากทุกเผ่า ?ตอบ. เราควรเข้าใจว่าคนเหล่านั้นที่ได้รับการประทับตราคือมหาปุโรหิต, ผู้ได้รับแต่งตั้งสู่ระเบียบอันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า, เพื่อดูแลเกี่ยวกับพระกิตติคุณอันเป็นนิจ; เพราะพวกเขาคือคนเหล่านั้นที่ได้รับแต่งตั้งจากทุกประชาชาติ, ตระกูล, ภาษา, และผู้คน, โดยเหล่าเทพผู้ที่ได้รับอำนาจเหนือประชาชาติทั้งหลายของแผ่นดินโลก, เพื่อนำผู้คนมากเท่าที่ประสงค์จะมาให้มาสู่ศาสนจักรของพระบุตรหัวปี.

๑๒ ถาม. เราควรเข้าใจอย่างไรเกี่ยวกับการเป่าแตร, ที่กล่าวถึงในบทที่ ๘ ของหนังสือวิวรณ์ ?ตอบ. เราควรเข้าใจว่าดังที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างโลกในหกวัน, และในวันที่เจ็ดพระองค์ทรงทำงานของพระองค์เสร็จ, และชำระโลกให้บริสุทธิ์, และประกอบมนุษย์จากผงธุลีของแผ่นดินโลกด้วยฉันใด, แม้ฉันนั้น, ในตอนเริ่มพันปีที่เจ็ดพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงชำระแผ่นดินโลกให้บริสุทธิ์, และทำให้ความรอดของมนุษย์สมบูรณ์, และพิพากษาสิ่งทั้งปวง, และจะไถ่สิ่งทั้งปวง, เว้นแต่สิ่งนั้นที่พระองค์มิได้วางไว้ใต้เดชานุภาพของพระองค์, เมื่อพระองค์จะทรงผนึกสิ่งทั้งปวง, เพื่อการสิ้นสุดของสิ่งทั้งปวง; และการเป่าแตรของเทพเจ็ดองค์คือการเตรียมและการทำงานของพระองค์ให้เสร็จ, ในตอนเริ่มพันปีที่เจ็ด—การเตรียมทางก่อนเวลาแห่งการเสด็จมาของพระองค์.

๑๓ ถาม. เมื่อไรสิ่งต่าง ๆ, ซึ่งเขียนไว้ในบทที่ ๙ ของหนังสือวิวรณ์จะเกิดสัมฤทธิผล ?ตอบ. สิ่งเหล่านี้จะเกิดสัมฤทธิผลหลังจากเปิดตราดวงที่เจ็ด, ก่อนการเสด็จมาของพระคริสต์.

๑๔ ถาม. เราควรเข้าใจอย่างไรเกี่ยวกับหนังสือเล่มเล็กซึ่งยอห์นกิน, ดังที่กล่าวถึงในบทที่ ๑๐ ของหนังสือวิวรณ์ ?ตอบ. เราควรเข้าใจว่านั่นเป็นพันธกิจ, และศาสนพิธี, สำหรับท่านที่จะรวมบรรดาเผ่าของอิสราเอล; ดูเถิด, นี่คือเอลีอัส, ซึ่ง, ดังที่เขียนไว้, ต้องมาฟื้นฟูสิ่งทั้งปวง.

๑๕ ถาม. เราควรเข้าใจอย่างไรเกี่ยวกับพยานสองคน, ในบทที่สิบเอ็ดของหนังสือวิวรณ์ ?ตอบ. พวกท่านคือศาสดาพยากรณ์สองคนที่จะได้รับการยกขึ้นสำหรับประชาชาติชาวยิวในวันเวลาสุดท้าย, ในเวลาแห่งการฟื้นฟู, และเพื่อพยากรณ์แก่ชาวยิวหลังจากพวกเขารวมกันและสร้างเมืองแห่งเยรูซาเล็มแล้วในแผ่นดินบรรพบุรุษของพวกเขา.