พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 131


ภาค ๑๓๑

คำแนะนำโดยโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ให้ไว้ที่เรมัส, รัฐอิลลินอยส์, วันที่ ๑๖ และ ๑๗ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๘๔๓ (History of the Church, 5:392–393).

๑–๔, การแต่งงานซีเลสเชียลเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสูงส่งในสวรรค์ชั้นสูงสุด; ๕–๖, อธิบายว่ามนุษย์ได้รับการผนึกไว้สู่ชีวิตนิรันดร์อย่างไร; ๗–๘, วิญญาณทั้งปวงเป็นสสาร.

ในรัศมีภาพซีเลสเชียลมีสวรรค์หรือระดับสามชั้น;

และเพื่อจะให้บรรลุถึงชั้นสูงสุด, มนุษย์ต้องเข้าสู่ระเบียบนี้ของฐานะปุโรหิต [หมายถึงพันธสัญญาใหม่และเป็นนิจของการแต่งงาน];

และหากเขาไม่ทำ, เขาจะบรรลุถึงชั้นนั้นไม่ได้.

เขาจะเข้าไปชั้นอื่น, แต่นั่นคือสุดแดนอาณาจักรของเขา; เขาจะมีการเพิ่มพูนไม่ได้.

(วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๘๔๓.) คำแห่งการพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่าหมายถึงการที่มนุษย์ทราบว่าเขาได้รับการผนึกสู่ชีวิตนิรันดร์, โดยการเปิดเผยและวิญญาณแห่งการพยากรณ์, โดยผ่านอำนาจของฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์.

เป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะรอดในความเขลา.

ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสสารอันเป็นอรูป. วิญญาณทั้งปวงเป็นสสาร, แต่ละเอียดหรือบริสุทธิ์กว่า, และจะมองเห็นได้โดยดวงตาที่บริสุทธิ์ยิ่งกว่าเท่านั้น;

เราไม่สามารถมองเห็นวิญญาณ; แต่เมื่อร่างกายของเราบริสุทธิ์แล้ว เราจะเห็นว่าวิญญาณเป็นสสารทั้งหมด.