พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 2


ภาค ๒

บางส่วนจากถ้อยคำที่เทพโมโรไนพูดกับโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ขณะอยู่ในบ้านของบิดาท่านศาสดาพยากรณ์ที่แมนเชสเตอร์, รัฐนิวยอร์ก, ค่ำวันที่ ๒๑ กันยายน ค.ศ. ๑๘๒๓ (History of the Church, 1:12). โมโรไนเป็นนักประวัติศาสตร์คนสุดท้ายในลำดับนักประวัติศาสตร์หลายคนที่ทำบันทึกไว้ซึ่งบัดนี้อยู่ต่อหน้าชาวโลก นั่นคือพระคัมภีร์มอรมอน. (เปรียบเทียบมาลาคี ๔: ๕–๖; ดู ภาค ๒๗:๙; ๑๑๐:๑๓–๑๖; และ ๑๒๘:๑๘ ด้วย.)

, เอลียาห์จะเปิดเผยฐานะปุโรหิต; ๒–๓, คำสัญญาต่อบรรพบุรุษปลูกไว้ในใจของลูกหลาน.

ดูเถิด, เราจะเปิดเผยฐานะปุโรหิตแก่เจ้า, โดยมือของเอลียาห์ศาสดาพยากรณ์, ก่อนการมาของวันสำคัญและน่าพรั่นพรึงของพระเจ้า.

และท่านจะปลูกสัญญาที่ทำกับบรรพบุรุษไว้ในใจของลูกหลาน, และใจของลูกหลานจะหันไปหาบรรพบุรุษของพวกเขา.

หากไม่เป็นเช่นนั้น, ทั้งแผ่นดินโลกจะร้างลงสิ้น ณ การเสด็จมาของพระองค์.

พิมพ์